02/502 96 79

Verzekeringen

We stellen u, voor uw lening, verschillende verzekeringen voor. Deze zijn een extra garantie voor de bank en uzelf, maar ze zijn niet verplicht.

Dankzij een schuldsaldoverzekering bent u zeker dat uw lening afbetaald is in het geval u sterft voor het einde van de lening. Met een schuldsaldoverzekering beschermt u uzelf en uw gezin. Elke klant is anders en Geldlenen luistert naar uw verhaal. We bieden u de meest geschikte voor uw behoeften, passen uw premie aan op basis van uw krediet, uw omstandigheden en uw leeftijd. 

U kunt kiezen tussen een schuldsaldoverzekering:

  • Een overlijdensverzekering die de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw lening dekt indien u voor de eindvervaldag van uw lening overlijdt. Uw nabestaanden moeten het verzekerde bedrag hierdoor niet terugbetalen.
     
  • De terugbetaling van de mensualiteiten of de vervallen interesten in geval van een Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid (VTA) van meer dan 90 dagen.
     
  • De voorafgaande uitbetaling van het nog verschuldigde kapitaal, in geval van een Volledige Blijvende Invaliditeit (VBI).

 

1. Identificatie FSD Group bvba

Maatschappelijke zetel:  Paapsemlaan 11 B bus 9 te 1070 Anderlecht
Vestigingen:

(BE) Paapsemlaan 11 B bus 9 te 1070 Anderlecht
(LU) Rue de Hollerich, 123 – L1741 Luxembourg 

Telefoon:

(BE) = 02/502.96.79
(LU) = 00352/2736231

Fax:

(BE)= 02/502.65.73
(LU) = 00352/27489356

E-mail: 

info@creditbelgium.be
info@geldlenen.be
info@pretplus.be
info@kredietservice.be
info@creditservice.lu

Ondernemingsnummer: · RPR Brussel BTW (BE) 0820.116.984

De vennootschap FSD Group bvba voert haar activiteiten uit door middel van de volgende beschermde, commerciële benamingen, merken en desbetreffende logo’s:

FSD Group bvba is ingeschreven en erkend als verzekeringsmakelaar, onder het nummer 108780A in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, terug te vinden op site www.fsma.be.

De gebruikte communicatiemethodes tussen ons kantoor en onze klanten zijn: de vaste telefoon, de mobiele telefoon, de website en e-mail en per post.

De door ons kantoor gebruikte talen zijn: Nederlands en Frans. De klant dient zijn wettelijk adres mee te delen aan FSD Group bvba, evenals het adres waar hij zijn correspondentie wenst te ontvangen (ingeval dit niet zou overeenstemmen met zijn wettelijk adres). Elke adresverandering dient schriftelijk meegedeeld te worden aan FSD Group bvba.

Alle correspondentie wordt verondersteld geldig te zijn verzonden naar de klant wanneer deze verzonden werd naar het adres dat als laatste door de klant aan de FSD Group bvba werd gemeld.

De klant kan op zijn beurt zijn correspondentie richten naar FSD Group, Paapsemlaan 11 B bus 9 te 1070 Anderlecht, dan wel per fax of elektronisch FSD Group bvba contacteren.

Er is eveneens een contactformulier voorzien op de websites van FSD Group bvba.

2. Activiteit

FSD Group bvba biedt in haar hoedanigheid van verzekeringsmakelaar diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Verzekeringsbemiddeling houdt het volgende in: (i) het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, (ii) het aanbieden, het voorstellen of het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, (iii) de werkzaamheden die bestaan in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel (iv) het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten.

FSD Group bvba is erkend om als verzekeringsmakelaar werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uit te oefenen in de volgende verzekeringstakken:

- 21: Levensverzekeringen: schuldsaldoverzekering en de aanvullende waarborg(en) dekkend een lening op afbetaling of een financiering

FSD Group bvba verenigt op deze manier de grote diversiteit van verzekeringsproducten die op de markt bestaan, waardoor zij de verzekeringsoplossing kan aanreiken die het beste beantwoordt aan de verlangens en behoeften van haar klanten. Als verzekeringsmakelaar is FSD Group bvba bovendien niet gebonden in de keuze van één of andere verzekeringsonderneming en kan zij zich optimaal inzetten om de belangen van haar klanten te behartigen.

De filosofie van FSD Group bvba bestaat erin om minstens één maal per jaar de verzekeringsmarkt te screenen, zodat zij het productaanbod kan selecteren dat het meest is aangewezen bij het invullen van de persoonlijke verlangens en behoeften van haar klanten.

Op deze manier kan FSD Group bvba eveneens een marktstudie op maat uitwerken voor de heel specifieke verlangens en behoeften van bepaalde klanten.

U vindt hierna de soorten verzekeringscontracten die ons kantoor kan aanbieden, alsook hun voorwaarden/dekkingen: informatieblad en algemene voorwaarden.

BNP paribas cardifAfi EscaZA delta lloyd

 

3. Inducement

FSD Group bvba ontvangt voor haar diensten inzake verzekeringsbemiddeling in beginsel een vergoeding (“commissie”) van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die U als klant aan de verzekeringsonderneming betaalt.

Daarnaast kan FSD Group bvba een vergoeding ontvangen van de verzekeringsonderneming, die afhankelijk is van de hoegrootheid van de verzekeringsportefeuille die FSD Group bvba via haar bemiddeling heeft geplaatst bij de desbetreffende verzekeringsonderneming of die wordt betaald voor de bijkomende taken die FSD Group bvba vervult voor rekening van de verzekeringsonderneming.

Voor meer informatie daaromtrent, kan u het belangenconflictenbeleid van FSD Group bvba raadplegen.

4. Belangenconflictenbeleid

FSD Group bvba heeft een beleid inzake belangenconflicten- uitgewerkt. Aanvullende inlichtingen over dit beleid, kunnen op aanvraag verkregen worden. Deze zult op een duurzame drager verkrijgen.

De cliënt heeft daarnaast het recht om op aanvraag meer gedetailleerde informatie te ontvangen omtrent bovenstaand beleid inzake belangenconflicten.

5. Klachtenbehandeling

Ons kantoor doet haar best om u tevreden te stellen. Wij staan tot uw beschikking bij problemen of vragen.

Indien u een klacht over onze dienstverlening zou hebben, waar wij samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot De Ombudsman van de Verzekeringen waar de hoofdzetel gevestigd is te Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Telefoon: +32 (2) 547 58 71 | Fax: +32 (2) 547 59 75 | info@ombudsman.as  | www.ombudsman.as

Let op, geld lenen kost ook geld.

Copyright © 2016 Geldlenen. Alle rechten voorbehouden. | Privacy
© fsdgroup bvba - Kredietmakelaar voor leningen op afbetaling, kredietopeningen en autoleningen.
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke kredietmakelaar erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie onder nummer 212267 - BE 820.116.984
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij het FSMA - Autoriteit voor financiële diensten en markten - onder het nummer FSMA 108780 A