GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De eigenaar van deze website en aldus de verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens via deze website is:

FSD GROUP BVBA
PAAPSEMLAAN 11 B9
1070 ANDERLECHT
België
E-mail: info@creditbelgium.be 
Tel: 0032/2.502.96.79
Fax: 0032/2 502. 65.73

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers die een website van FSD GROUP betreden, van waar ook en voor om het even welke reden dan ook. Door deze website te bezoeken erkent u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met onze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve deze website te verlaten en niet verder te raadplegen. FSD GROUP behoudt zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Gelieve te noteren dat u bij elk nieuw bezoek aan deze website automatisch de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

FSD Group respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de regelgeving houdende de bescherming van persoonsgegevens en met ons Charter Privé-leven dat beschikbaar is op deze website of op eenvoudig verzoek. Dit Charter Privé-leven beschrijft onder meer de rechten die u geniet. Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies, die het voorwerp uitmaken van een cookie policy die eveneens beschikbaar is op onze website of op eenvoudig verzoek.

Bij uw gebruik van de website kan FSD Group al dan niet anonieme gegevens die u betreffen verzamelen, zoals bijvoorbeeld uw browser type of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

EMAIL

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.
Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan FSD Group dit gebruiken om met u te communiceren over een eventue(e)l(e) krediet(aanvraag) en over lopende verzekeringen. FSD Group stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe heeft ingestemd.

BEVEILIGING

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Het is u verboden om virussen of eender welke andere technologie te verspreiden die afbreuk kunnen doen aan de goede werking van deze site en aan de belangen van de andere gebruikers.

INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De informatie op onze website is enkel ter informatie. Uiteraard is deze informatie nooit aangepast aan uw specifieke behoeften of omstandigheden. Daarom kan de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld niet dienen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. FSD GROUP tracht te verzekeren dat de inhoud van deze website correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. FSD GROUP garandeert niet dat de inhoud van de website exact, betrouwbaar, volledig en actueel is. FSD GROUP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een typo of voor eender welk ander gebrek of fout betreffende de inhoud van de website, noch voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op deze website staat.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen die, in voorkomend geval, op u van toepassing zouden kunnen zijn indien u consument bent, zal FSD GROUP eveneens in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor welke schade dan ook, direct of indirect, ontstaan uit de toegang tot deze website en/of het gebruik van haar inhoud, zoals onder meer maar niet uitsluitend het verlies van winst, omzet of gegevens voor welke reden dan ook, en dit zelfs indien FSD GROUP op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid tot het ontstaan van dit soort schade. FSD GROUP is eveneens niet verantwoordelijk voor de schade die kan voortvloeien uit een ernstige fout die zij zou hebben begaan. Tot slot gaat u ermee akkoord FSD GROUP en haar mandatarissen, personeelsleden en werknemers te verdedigen en, naargelang het geval, vrij te houden van elke vraag of eis, hierbij inbegrepen de gebruikelijke advocatenkosten die door een derde gemaakt zouden worden, veroorzaakt door of ten gevolge van inbreuk van uw kant op de huidige algemene gebruiksvoorwaarden of op enig document dat hierbij door referentie is inbegrepen, of door een inbreuk van uw kant op enige wet of op enig recht van deze derden.

De websites waarnaar hyperlinks van op deze website u kunnen leiden worden niet gecontroleerd door FSD GROUP en FSD GROUP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onwettige inhoud van deze websites, noch voor de hyperlinks waarbij zij zelf naar andere websites doorsturen. De aanwezigheid van een hyperlink naar de websites van derden impliceert op geen enkele manier een goedkeuring of kwaliteitsgarantie van FSD GROUP.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De inhoud van deze website, met inbegrip van alle teksten, nieuwsberichten, .pdf bestanden, beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s, schetsen, overzichten, product- en bedrijfsnamen, logo’s en andere zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FSD GROUP of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Reproductie voor privégebruik of niet-commerciële doeleinden is toegelaten, mits vermelding van deze website als bron en zonder aanpassingen aan de inhoud.

WERKING

Ondanks alle middelen die FSD GROUP in werking stelt om toe te zien op het verzekeren van de best mogelijke werking van deze website, kan FSD GROUP geen enkele garantie bieden betreffende de toegang, inhoud, beschikbaarheid en de goede werking van deze website en kan ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk handelen of niet-handelen van andere gebruikers, elke onderbreking van de beschikbaarheid of gebrek in de werking van de website, onder meer op het niveau van haar veiligheid, en dit ongeacht de oorzaak aangezien dit kan ontstaan door talloze oorzaken die FSD GROUP niet kan controleren.

Bovendien heeft FSD GROUP het recht om op eender welk moment en zonder motivering op te houden deze website ter beschikking te stellen, hetzij tijdelijk, hetzij permanent.

Ingeval van betwisting met betrekking tot de elektronische mededelingen aangaande het gebruik van deze website (zoals het contact opnemen met deze website, etc.), zullen de technische gegevens van FSD GROUP primeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website, met uitzondering van de regels inzake conflictenrecht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toegang en/of het gebruik van deze website. De informatie over de alternatieve manieren van geschillenbeslechting kunnen worden verkregen via de volgende link http://ec.europa.eu/odr/.

Laatste update: juli 2018